ماشین لباسشویی

ممکن است شیر آب بسته باشد. شیر آب را باز نمایید.

اطمینان یابید که شلنگ ورودی آب آسیب ندیده باشد.
اگر شیر آب مسدود شده است، شیر آب را تمیز کنید.

اطمینان یابید که اتصال شلنگ ورودی آب درست است.

در صورتی که فشار آب کم است، با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.

ابتدا اطمینان یابید که شلنگ تخلیه آسیب ندیده باشد.
ممکن است فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده باشد. فیلتر را تمیز نمایید.
اطمینان یابید که اتصالات شلنگ تخلیه آب درست است.
ممکن است برنامه شستشوی شما مرحله تخلیه آب نداشته باشد.
ممکن است گزینه Rinse & Hold روشن باشد.

در صورت مواجهه با این عبارت، دستگاه را خاموش کنید، شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ممکن است مرحله چرخش غیر فعال باشد، در این صورت برنامه چرخش Spin را تنظیم نمایید.
اگر پمپ تخلیه مسدود شده است، فیلتر را تمیز نمایید.
در صورتی که بار دستگاه به طور متوازن پخش نشده است، به طور دستی بار دستگاه را به طور متوازن در سطل پخش کنید.

ماشین ظرفشویی

اطمینان یابید که دو شاخه به ورق وصل است. سپس اطمینان یابید که هیچ فیوزی در جعبه فیوزها آسیب ندیده است.

ابتدا اطمینان یابید که درب دستگاه بسته است. سپس کلید START را فشار دهید. اگر دکمه شروع با تاخیر DELAY تنظیم شده بار دیگر تنظیمات را متوقف کنید و یا منتظر اتمام شمارش معکوس بمانید.

ممکن است دستگاه فرآیند احیای رزین در نرم کننده آب را شروع کرده که این فرآیند تقریبا ۵ دقیقه طول میکشد.

ابتدا اطمینان یابید که شیر آب باز است. سپس اطمینان یابید که فشار آب کم نیست. سپس اطمینان یابید که شیر آب مسدود نمیباشد. سپس اطمینان یابید که فیلتر لوله داخلی مسدود نمیباشد. سپس اطمینان یابید که لوله داخلی هیچ خمیدگی یا پیچ خوردگی تدارد.

 

اطمینان یابید که توپی ظرفشویی مسدود نیست. سپس اطمینان یابید لوله تخلیه هیچ خمیدگی و یا پیچ خوردگی ندارد.

شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

Rate this page